مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی تبریز; BTC AC Tabriz
btcac0
btcac1
btcac2
btcac3
btcac4
btcac5
btcac6
btcac7
btcac8
btcac9

                            

   آموزش بلند مدت

   مقاطع کاردانی، کارشناسی

   حسابداری دولتی، مالیاتی، حسابرسی

کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت تبلیغات

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

پست الکترونیک واحدهای مرکز آموزش بازرگانی        
0411-3816295

0411-3816296

0411-3818932